“ચીંચોડો”(ક્ચ્છી)

“ચીંચોડો”(ક્ચ્છી)

ચું ચું કરેં ભાવર ને ભેંણ ભેરા થઇને,ચ્યોં વઞીં મા કે તું સુણ ધ્યાન ડઇને
માડુએં જા છોરા ચેંતા મેળેમેં વેંધાસી અજ,ચક્કર ચીંચોડે જા લગાઇધાંસી વઇને 
ચીંચોડો વે કેડો માડી અજ તું ડેખાડ જરા,કેડી વેતી મોજ સે સુણાય જરા ચઇને
માડી ત મુંઝાણી જરા કીં કરે વતાઇયા ભલા,મોજ વે માણેંજી જુકો  કીં વતાય ચઇને?
સત્રોસો વિચાર આયા કમ ન કો’કારી આવઇ,ડરથી જ છેટે જરા ઢચ મની પઇ વઇ
બચલેંકે ચેતી માડી ચીંચોડે વેરાઇઆ હલો,પોય અચી ચોજા મુંકે કેડી મોજ પઇતે   
મનીકે ડેખાડે માડી બચલેંકે કેં અશારો,નંધરાકી મનીવારો પુછ ઝલ્યો વઇને
બચલા ત રાજી રાજી વઞીં વઠા પુછ મથે,ઠામુકી હીં ગાલ થીંધે મની ઉભી થઇ વઇ  
પુછતેં નઝર કેંત બચલા ઉંધરજા ડ્ઠે,ઝલે ગનાં હેર જાણે વાત ફાડે વઇને
પુછ સુધી પુજે નતો વાત મની માશી વારો,ગોલ ગોલ ફરે પઇ ભેજાર મની થઇને 
બુચકારે બચલેંકે ડર મંજા માડી ચેતી,ચીંચોડો ફરેતો હીંજ ગોલ ગોલ થઇને
કંટાળેલી મની જડે વઇને પછાડે પુછ,ડરમેં ભરાણાં બચ્ચા જટ સટ ડઇને             
બચલાચેં માડી મઠી ચીંચોડે જી મોજ ડઠી,”પ્રભુ”જી મનીજે પુછ સુંવાલે તે વઇને

૦૮/૦૨/૧૯૮૭

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: