“ઝાંઝર”(કચ્છી)

“ઝાંઝર”(કચ્છી)
(રાગઃ ઇન્હી લોગોને ઇન્હી લોગોને લે લીના દુપ્પટા મેરા……)

ભરઇ ભજારમેં….ભરઇ ભજારમે
ભરઇ ભજારમેં,વંઞાણું આય ઝાંઝર મુંજો 
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર
આમા ભજારજે….
આમા ભજારજે સનડે સોનીડે ઘડે
સનડે…સનડે સોનીડે ઘડે
બારો તોલા…બારો તોલા છ આનીજો ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર
ગડે જે પાઇએ જેડા….
ગડે જે પાઇએ જેડા રૂપિઆ મું સો ડનાં
રૂપિઆમું…રૂપિઆમું સો ડનાં
હોશે હોશે…હોશે હોશે પગ પાતો હી ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર
ઓખા ભજારમેં….
ઓખા ભજારમેં બંગડીયું મુલીધે ડ્ઠો
બંગડીયું…બંગડીયું મુલીધે ડ્ઠો
“પરભુ”જે નેણે…પરભુજે નેણે હેરાણો હી ઝાંઝર મુંજો
હો..ઝાંઝર મુંજો,હો..હો..ઝાંઝર મુંજો…ભરઇ ભજાર

૨૧/૦૫/૧૯૮૯

Advertisements

One Response

  1. wahhhh maja achi vai h ke …
    paheli var vachiyo edo kutchi me….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: