ચાલો ઘેર જઇએ

ss-10

‘ચાલો ઘેર જઇએ’ *

(રાગઃ અચ્છાજી મૈં હારી ચલો માન જાવ ના… …)

જોને રાત ઢળવા આવી ચાલો ઘેર જઇએ  )

એવી પણ ઉતાવળ શી છે થોડું બેસી લઇએ)(૨)

થોડું મોડું થાય છે તો બા ખીજાય છે     )

જ્યાં જ્યાં બાનું નામ આવે એવું થાય છે)(૨)

ટીખળ નહીં કરવાની)

જરૂર શી ડરવાની   )(૨)

ખોટા ઊંઠા નહીં ભણાવા સમજ્યો?….હા સમજ્યો….જોને રાત

જાતા વેળા થઇ જશે તો બસ વહી જશે )

રીક્ષા કરશું નહીં મળે તો છકડો લઇ જશે)(૨)

નહીં બેસું છકડોમાં)

નખરા મુંક નકામા)(૨)

છકડામાં ઉછાળા આવે સમજ્યો?….હ સમજ્યો….જોને રાત

મન તો એવું થાય છે કે ચાલી નાખીએ)

ચાલવાનું આજે છોડો કાલે રાખીએ    )(૨)

આજનું કરીએ આજે)

ખોટી જીદ ન છાજે )(૨)

‘ધુફારી’ પણ એ જ કહે છે સમજી?….હા સમજી….જોને રાત

૧૫-૦૬-૨૦૧૨

*નોંધઃ આ પ્રણયગીતની તરજ બહુ જાણીતી છે વાંચક મિત્રોને એક સજેશન છે કે આ ગીત ગાતા ગાતા વાંચે તો સાચો આનંદ આવશે.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: