નિશાંત

ss-14

ટુંટિયું વાળી કરી એકાંત બેઠું છે;

કોણ જાણે કેમ એતો શાંત બેઠું છે

પારકાના બોજ વેંઢાર્યા પછી થાકી;

આપવાને દેહને વિશ્રાંત બેઠું છે

ટપકતા ઝાકળ તણાં બિન્દુ વહે જ્યારે

ફૂલ કો કરતું અહીં કલ્પાંત બેઠું છે

માનવીના મન તણો કોતાગ ના મળતો

લઇ કરી હરએક શું સિધ્ધાંત બેઠું છે

રાત વિતી રહી આંખો મહીં જયારે;

બસધુફારીઆશમાં નિશાંત બેઠું છે

૦૮૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: