જરા સમજાય ના

vichar

કેટલિક છે અટપટી વાતો જરા સમજાય ના

ને અચાનકથી થતી ઘાતો જરા સમજાય ના

ઉછળે સાગર સમાણી ને પછી વિલાય છે

કેટલા એના અખાતો જરા સમજાય ના

વાયરા જેવા વિચારો વાય છે ચૌ દિશથી

ચોટ કે એની થપાટો ના જરા સમજાય ના

સુર બધાજે ઉદ્ભવે તેના પછી વિલાય છે

એ થકીની આહટો પણ ના જરા સમજાય ના

કેટલી વાતો તણી યાદી અગરજો વિસતરે

કહેધુફારીકેટલી જાતો જરા સમજાય ના

૦૪૧૦૨૦૧૬

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: