મુકતક (૨૫)

Pearls

ઉર મહીં અરમાન જ્યારે સળવળે;

જિંદગી વિલાય ત્યારે કળ વળે,

‘ધુફારી’ દિલ મહીં ઊભી રહી

લાગણી કાં માંગણી લઇ ટળવળે

૨૧૦૬૨૦૧૬

મોત પર કવિતા લખાઇ કેટલી,

તે મહીં બોલો વંચાઇ કેટલી;

નાધુફારીને કશું પુછો નહી,

ને પછી સચવાઇ એમાં કેટલી.

૨૦૦૭૨૦૧૬

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: