તરબતર

Rose-06

કેફ તારા નેણની થઇ છે અસર;

કેફની એવી અસર છે માતબર;

પ્રેમની વાતો મહીં હું શું કહું

Continue reading

Advertisements

કાનમાં હડતાલ છે

કાન

વાત કો’ સંભળાય ના જ્યાં કાનમાં હડતાલ છે

વાદનો વિવાદ થાતો કાનમાં હડતાલ છે

જોરથી જો બોલશું તો એ કહે બહેરો નથી

Continue reading

અજબ કિતાબ છે *

poet

ક્યાંક સુખ છે, ક્યાંક દુઃખ છે;
જિંદગીના આ જ બે રૂખ છે.

એક હસ્તુ એક એક હો રડતું

Continue reading

કંઈક ખૂંટે છે*

thinking

જરૂર ક્યાંક તો કંઈક ખૂંટે છે
આપણા જ આપણને લૂંટે છે

આનંદના અંકૂર ફુટયાતા જરા

Continue reading