આગ રહી જાય છે

fire

ભડકો બુઝાઇ જાય આગ રહી જાય છે;

જખમ તો મટી જાય દાગ રહી જાય છે

ચમનજે ફૂલો લચેલા હોય જે મનોહારી

ફૂલ સૌ કરમાઇ જાતા બાગ રહી જાય છે

તમસ ફેલાય છો કાળો ડિબાંગ ચોતરફ

અજવાળુ આથમે છે ચિરાગ રહી જાય છે

હોળીના ગુલાલથી ગગન લાલમ લાલ હો

અવસર વીતી જાય પણ ફાગ રહી જાય છે

ભેદ છુપાવવાનો પ્રયત્નો લાખ કરશો છતાં

‘ધુફારી’થી છાનું ના કો’ સુરાગ રહી જાય છે

૧૪-૦૬-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: