હસતો “ધુફારી” છે

dhufari

જો સમજો તો એક સરસ સમજદારી છે

નહીંતર આ જીંદગી એક જવાબદારી છે

બધો આધાર છે સૌ વિચાર સરણી પર

નથી જીંદગી સારી નહીં તો નઠારી છે

ગઇ કે આવતી કાલ વચ્ચે બધા રઝડે

જીવે જે આજ અત્યારે તેમાં ખુમારી છે

જીંદગી કેરા પાસા અગોચર અનેરા છે

તમને નચાવે છે જીંદગી તો મદારી છે

ગઇ ગુજરી ભુલી જવામાં સાણપણ છે

સદાએ મોજમાં રહી હસતો ‘ધુફારી છે

૧૫-૧૧-૨૦૧૭

મત્લા સૌજન્ય શ્રી નટવર મહેતા

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: