સુંદરી

gori 2

રાત યા મધરાતમાં આવી કરી

ઊંઘ મારી લઇ જતી ના’વે ફરી

આંખ કેરા પડળ જે ખુલ્યા પછી

કેમ ના મિચાય એ પાછા જરી

હર વિચારોમાં મને દેખાય તું

પાર થાવા કેમ જાવું એ તરી

હર વિચારો હું મથું ફંફોસવા

તાગ એનો ના મળે કે’દિ જરી

ભાણના ઉજાસમાં કાં ના મળે

રૂબરૂ આવી કરી કહેતો તું ખરી

આ ‘ધુફારી’ને કશું સમજાય ના

સ્વપ્નમાં કાં આવતી તું સુંદરી

૧૧-૧૧-૨૦૧૭

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: