હસતો “ધુફારી” છે

dhufari

જો સમજો તો એક સરસ સમજદારી છે

નહીંતર આ જીંદગી એક જવાબદારી છે

બધો આધાર છે સૌ વિચાર સરણી પર

Continue reading

Advertisements

તું જોઇ લે

 

samjuti

ગાંઠ વાળેલી મમત તું જોઇ લે

ને કરમ કેરી ગમત તું જોઇ લે

કારસા તેં કેટલા કીધા હતા

Continue reading

હાઇકૂ (૬)

poet


    ઊંટ ચલાવે                                ખાબોચિયામાં                          કોનું પહેલું

 રણ મહીં વહાણ                          સૂરજ તરતો’તો                      દહીંથરૂ કાગડો

    પાણી વગર                               ભીનો ના થયો                           લઇ ગયેલો?

  ૦૭-૦૬-૨૦૧૬                                  ૦૭-૦૬-૨૦૧૬                          ૦૭-૦૯-૨૦૧૬

મોતની અમાનત છે

heaven

એ ન આવે ત્યાં સુધી સબ સલામત છે;

આપણી આ  જિંદગી મોતની અમાનત છે

કોઇને ક્યાં છે ખબર એના આગમન તણી;

Continue reading

આગ રહી જાય છે

fire

ભડકો બુઝાઇ જાય આગ રહી જાય છે;

જખમ તો મટી જાય દાગ રહી જાય છે

ચમનજે ફૂલો લચેલા હોય જે મનોહારી

Continue reading

યાદો કરી કરીને

vichar

ડૂબી જાય છે માણસ કિનારે દરિયો તરી તરીને;

માણસ જીવી રહ્યો છે રોજબરોજ થોડું મરી મરીને

દેશમાં હો કે વિદેશમાં વિચરણ કરે છોને માનવી

Continue reading

રાણી બની જાય છે

lady

જયારે આ ફાની દુનિયા દિવાની બની જાય છે;

ત્યારે સીધી સાદી વાત કહાની બની જાય છે

શાંત સાગરની મોજાઓ પર હો પ્રેમે વિહરતા

Continue reading