શોધવા ચાલ્યા હતા

man

એજ તો નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા;

માર્ગની નોતી ખબર, શું શોધવા ચાલ્યા હતા

આંખ તો પુછી રહી છે, એક બીજીને સતત;

Continue reading

Advertisements

જીજ્ઞાષા

mother

મને કંઇ સમજાતુ નથી કેમ હેં મા?

તું મને બધુંય સમજાવીશને હેં મા?

કુતરો કાં આમ દોડ્યા કરે છે હેં મા?

Continue reading

ફરિયાદ

yachak

પાંખ કાપીને કહ્યું, જા આજ તું આઝાદ છે;

તેં કરેલી જે મને, સાંભળી ફરિયાદ છે

જ્યાં પઠન રચના થયું, તો એક શ્રોતાએ કહ્યું;

Continue reading

સંસાર જુદો છે

don't

જિગરનો યાર જુદો, તો બધો સંસાર જુદો છે;

બધા સંસાર થી એ યાર,બેદરકાર જુદો છે

અનેરી છે પ્રેમની વાતો અલગ વ્યાખ્યા અનેરી છે;

Continue reading

શે’ર (૯)

inkpot

 

જીવનના છેડા થી,બીજા છેડે ગયો છે;

ધુફારીતો સદા ,બંનેના વચ્ચે રહ્યો છે

-0-

પ્રણય કેરા કેફની,અસર છે માતબર;

દિલધુફારીનું સદા,રહે છે તરબતર

                         -0-                              

કામ બાણો કેટલા, ચાલ્યા હતા, કોને ખબર?

ધુફારી’ તો બેહોશછે,પહેલી પડેલી ઘાતથી

૦૮/૧૦/૨૦૧૮

કહીં લાખો નિરાશામાં

BENCH

કહીં લાખો નિરાશામાં, અમર આશા છુપાઇ છે;

ખફા ખંજર સનમનામાં,રહમ ઊંડી લપાઇ છે

ક્ષણે ક્ષણ જિંદગી થાતી રહી ટૂંકી ખબર ક્યાં છે

Continue reading

વાત આખી ગૌણ છે

chhori

તું મને ચાહે નહીં, વાત આખી ગૌણ છે;

દિલ મહીં તારા વસેલો, પુછવું ના કોણ છે

નજર દિલમાં વસી છે, જ્યારથી મેં જોઇ છે;

Continue reading