જીંદગી શું છે?

vichar

મારું મનડું મુજને પુછે…

જીંદગી શું છે ભાઇ..જીંદગી શું છે?

જીંદગી છે ઘંટી,ઘંટી જીંદગી છે ઘંટી

 કરમના દાણાં દડતી

Continue reading

Advertisements

શે’ર (૭)

કલમ અને કિતાબ

સહર્ષ સફળતાના સોપાન સર કરતા ગયા;

‘ધુફારી’ અંતિમ સોપાને કોઇ ઇમારત નથી

-૦-

મારાથી તને પ્રેમ છે એ વ્હેમ છો રહે અકબંધ;

એના સહારે તો વીતી રહીછે ‘ધુફારી’ જિન્દગી

-૦-

વાયદાની બઝારો અચાનક તેજ થઇ;

સોદાગરતો ‘ધુફારી’ પ્રેમદા ટોળે વળી

તું ગ્યો ફસી

20051011 (24)

નયન કેરા દ્વારથી આવી વસી

એક માનુની કહો કે દિલ નશી

એ અચાનક રાહમાં જાતી મળી

Continue reading

શે’ર (૬)

inkpot

હિમાલયપરશાંતિમળવીસહેલછે

‘ધુફારી’ સંસારમાંમળવીબહુમુશકેલછે

-૦-

‘ધુફારી’ આળસુમાણસએટલેશુંજગમાં

કબ્રસ્તાનવગરજીવતોપડેલમડદુ

-૦-

નયનદ્વારેહ્રદયમાંઉતરવાનુંરહેવાદે;

થઇ ‘ધુફારી’ અશ્રુથીલપસણીસીડીઓ

મુકતક (૨૬)  

Pearls A

આજ મેં જોયો આયનો તે મહીં પડતા નજર,

ત્યાં તી મારી છબી કાં ? તે મહીં પડતા નજર;

ના શરાબી હું હતો કે ભાંગની પણ નોતી અસર;

ત્યારે ધુફારી કહ્યું કે પ્રેમની થઇ ગઇ છે અસર

૦૭૦૮૨૦૧૬

પંખીની જેમ માળા બાંધતા ભુલી ગયા

મળેલી પાંખ તો પણ ઉડતા ભુલી ગયા

‘ધુફારી’ને હવે સમજાય છે ભુલો બધી

અગન એ થાય પહેલા ઠારતા ભુલી ગયા

૧૪-૧૧-૨૦૧૭

 

 

શાને કરે

ha ha ha

ચહેરા પરે તું કેશ કેરૂ આવરણ શાને કરે

તેના પછી ચહેરા તણું અવતરણ શાને કરે

હું રાહ જોતો બસ રહું તારા કશા વાવડ નથી

Continue reading

વ્હેમ લાગે છે

samjuti

તમરા તણો આવાઝ ઝાંઝર જેમ લાગે છે

કો યૌવના ક્યાં ચાલતીનો વ્હેમ લાગે છે

સંધ્યા તણાં રંગો છવાયા આભમાં જાણે

Continue reading