બિમારી છે

yachak

મગજમાં કોણ જાણે શી બિમારી છે;

ન સમજાતું કશું એવી નઠારી છે

રક્ત સંચારમાં છે દુઃખ તણી વ્યાધી;

Continue reading

Advertisements

વાદળ કાંતી

cloud

વાદળ કાંતીને ચાદર વણી’તી

                                          કેશુડા કચડીને કર્યો રંગ                                             Continue reading

  હાઇકૂ (૭)

poet

 

       જુવાની નથી                           કાગળ પર                       પનિહારીની

      જોતી માનવ દેહ                    ઝાડ ચિતર્યું ને                    ગાગર છલકાઇ

         રૂપ કે રંગો                         પાંદડા ખર્યા                       નદી નીકળી

      ૧૩-૦૯-૨૦૧૬                           ૩૧-૧૦-૨૦૧૬                     ૩૧-૧૦-૨૦૧૬

હરિયાલી કર

green

સાવ વેરાન છે મારી બે આંખો, એમાં હરિયાલી કર;
તારી આંખો તો છે ભરચક,મારી આંખમાં ખાલી કર

તારા હ્રદયમાં છે પ્રેમ કેરી અનેરી અનુપમ ખુશ્બુ

Continue reading

સુંદરી

gori 2

રાત યા મધરાતમાં આવી કરી

ઊંઘ મારી લઇ જતી ના’વે ફરી

આંખ કેરા પડળ જે ખુલ્યા પછી

Continue reading

હસતો “ધુફારી” છે

dhufari

જો સમજો તો એક સરસ સમજદારી છે

નહીંતર આ જીંદગી એક જવાબદારી છે

બધો આધાર છે સૌ વિચાર સરણી પર

Continue reading

તું જોઇ લે

 

samjuti

ગાંઠ વાળેલી મમત તું જોઇ લે

ને કરમ કેરી ગમત તું જોઇ લે

કારસા તેં કેટલા કીધા હતા

Continue reading